canlı destek

Komisyon ve Sorumlular

Bahçe Bitkileri Bölümü

Komisyon ve Komiteleri

 

Komisyon/Komite Adı

Görev Tanımları

Başkan ve Üyeler

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması
 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması
 3. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi.

 

 

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Arş. Gör. Tunç DURDU

Sekreter İbrahim ÇETİN

Eğitim Komisyonu

 1. Lisans eğitim programının güncellenmesi,
 2. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 3. Lisans eğitimlerine yönelik akademik bölüm kurulunca verilen konularda çalışmalar yaparak sonuçların kurula sunulması,
 4. Sınav programlarını ve sınavlara Araştırma Görevlilerinin görev dağılımını yapmak.
 5. Lisans öğrencilerinin Üniversite Sınavı Giriş derecelerinin saptanması
 6. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi,
 7. Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, ZİDEK panosu)
 8. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.
 9. Program çıktılarının ZİDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.
 10. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması.

Başkan:

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Üyeler:

Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Doç. Dr. Betül ÖZER

Dr. Öğr Üyesi H. Zafer CAN

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Arş. Gör. Tunç DURDU

Diploma Tezi Komisyonu

 1. Bitirme tezlerinin öğrenci-danışman ilanının yapılması,
 2. Bitirme tezi formatının güncellenmesi.
 3. Bitirme tezlerinin sunumu için “Bölüm Seminer Günleri” etkinliğinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 4. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi, bitirme tezi kataloğunun oluşturulması,

Başkan:

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Üyeler:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Tekniker İbrahim Çetin

Sektörel İlişkiler Komisyonu

 1. Bilim dalı ile doğrudan ilişkili sektörleri belirlemek ve bunlarla ilişki kurmak,
 2. Sektörlere göre öğrenci staj olanaklarına yardımcı olunması,
 3. Teknik gezi olanaklarına yardımcı olunması,
 4. İşveren ile mezun arasında ara yüz oluşturulması
 5. İlgili sektör çalışanları ile “Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi,

Başkan:

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Üyeler:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

 

Bilişim Komisyonu

 1. Bölüm web sayfasının güncellenmesi,
 2. Eğitim-öğretim teknolojik materyallerinin kontrolü, iyileştirilmesi,
 3. Online eğitim sürecinde bölüm alt yapısına yardımcı olmak,
 4. Bölümdeki yazılı dökümanların elektronik ortama aktarılması,
 5. Bölüm sosyal medya işlemlerinin takibi,

Başkan:

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

 

Üyeler:

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Bilgi İşlem Uz. Ali İhsan GÜL

Mezunlar Komisyonu

 1. Mezunlar toplantısı düzenlenmesi
 2. Mezun bilgi bankasının oluşturulması
 3. Mezun anketleri için Sürekli iyileştirme komisyonu ile koordineli çalışmak,
 4. Üniversite/Fakülte Mezunlar ofisi ile koordineli çalışmak,

Başkan:

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Üyeler:

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

İdari ve Mali İşler Komisyonu

 1. Organizasyon şemasını oluşturmak,
 2. Bölüm düzeyindeki harcamaları kayıt altına almak,
 3. Bölüm personeli aidatlarının toplanmasına yardımcı olmak,

Başkan:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Üyeler:

Doç. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU

 Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Sekreter İbrahim ÇETİN

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

 1. Bölüm altyapısının (Araştırma, uygulama, üretim sera ve bahçe tesislerinde, laboratuvarlarda) koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
 2. Bilişim komisyonu tarafından belirlenen eğitim alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yardımcı olunması,
 3. Bölüm Kütüphane olanaklarının iyileştirilmesi, kütüphaneye sağlanan materyallerin belirlenen sistemlere göre tasnif edilmesi,
 4. Bölüme ait bahçe alanındaki çalışmaların organizasyonu ve planlanması,
 5. Bölüm laboratuvarlarında yürütülen analizlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 6. Belli aralıklarla laboratuvar içi çalışmaların (temizlik, malzeme durumu, vb.) yapılmasıyla laboratuvarların daha verimli hale getirilmesi, rutin kullanılan malzemelerin temininin sağlanması ve analiz günlerinin planlanması amacıyla programların hazırlanması,

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Doç. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Tekniker İbrahim ÇETİN

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 1. Mezuniyet töreninin düzenlenmesi
 2. Spor faaliyetlerinin katılımının teşvik edilmesi
 3. Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
 4. Tüm bölüm personeline ait doğum, ölüm, emeklilik, işe başlama…vb. önemli bilgilerin duyurulması,
 5. İlgili etkinlikler için kutlama ve anma mesajları, çiçek..vb faaliyetlerin organize edilmesi,

Başkan:

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Üyeler:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Hiz. İmam CAN

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu

 1. Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi
 2. Atıkların (Katı ve sıvı) tanımlanması ve sınıflandırılması ve teslimatı
 3. Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması
 4. Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporlanması,
 5. Yangın raporunun güncellenmesi

Başkan:

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Üyeler:

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Bilgi İşlem Uz. Ali İhsan GÜL

Tekniker İbrahim ÇETİN

Sekreter İbrahim ÇETİN

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

 1. Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 2. Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 3. Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması,
 4. Bölüm Çift diploma eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Başkan:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Üyeler:

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

 

 

Sürekli İyileştirme ve İzleme Komisyonu

 1. Sürekli Geliştirme Komisyonlarının toplantı, karar alma ve alınan kararların ilgili komisyonlara ulaşmalarının sağlanması,
 2. Komisyonlar arasındaki iletişimin sağlanması,
 3. Komisyon toplantılarının ve kararlarının izlenmesi,
 4. Bölüm öğretim kadrosunun analizi
 5. Derslerin ZİDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi
 6. Sürekli iyileştirme anketlerinin (öğrenci, ders, öğretim üyesi, işveren, mezun) yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

 

Staj Komisyonu

 1. Bölüm öğrencilerinin staj başvuru işlemlerinin takip edilmesi,
 2. Staj başvurularının yapılmasında öğrencilere destek verilmesi,
 3. Uygun staj yerlerinin tespit edilmesi ve öğrencilere duyurulması,
 4. Staj yapılacak kurumlar ile ön görüşmelerin yapılması,
 5. Staj döneminde staj yapılan kuruluşların aranılarak öğrencilerin durumunun takip edilmesi,
 6. Staj süreleri sonunda öğrencilerin evraklarının bölüm sekreterliğine tesliminin sağlanması,
 7. Staj yapan öğrencilerin staj başarı durumlarının tespit edilmesi ve başarı notlarının sisteme eklenmesi,

Başkan:

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Üyeler:

Doç. Dr. Serdar KARA

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Stratejik Komisyon

 1. Bölüm stratejik planının güncellenmesi,
 2. Bölüm stratejik planı çerçevesinde amaç, hedef ve performans göstergeleri arasındaki ilişkilerin izlenmesi,
 3. Özdeğerlendirme raporuna bilgi desteği sağlanması,

Başkan:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Üyeler:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Dr. Tansel Kaygısız AŞÇIOĞUL

Yayın Komisyonu

 1. Bölümün yayın faaliyetlerini izlenmesi,
 2. Bölüm akademik personelince hazırlanan ders notu ve kitaplarının yayın ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi,

Başkan:

Prof. Dr. Adalet MISIRLI

Üyeler:

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Proje ve Araştırma Komisyonu

 1. Bölümde yapılması düşünülen yeni proje ve araştırma konularının belirlenmesi,
 2. Proje olanaklarının araştırılması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yapılması,
 3. Multidisipliner projelerde bölüm öğretim elemanlarının yer almalarının sağlanması,

Başkan:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Üyeler:

Prof. Dr. Adalet MISIRLI

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Anabilim Dalı Yeterlilik Komitesi

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda doktora yapan öğrencilerin yeterlilik sınavları için oluşturulacak olan jürinin belirlenmesi,
 2. Yeterlilik sınav sonucunun değerlendirilerek Enstitüye bildirilmesi,

Başkan:

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

Üyeler:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Akademik Danışmanlık Komisyonu

 1. Bölüme yeni gelen öğrencilerin danışman atamalarının sağlanması,
 2. Danışman-öğrenci görüşmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 3.  Danışmanlar için öğrenci görüşme saatlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,

Başkan:

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Üyeler:

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Dr. Öğr. Üye. H. Zafer CAN

 

Bölüm Koordinatörleri

Çift Diploma Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Akreditasyon Koordinatörü

Mezunlar Ofisi Temsilcisi

Kariyer Ofisi Temsilcisi

Atık Koordinatörü

Bölüm WEB Sorumlusu

Bölüm Çift Dal ve Yan Dal Koordinatörü

EgeVido Sorumlusu

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Dr. Öğr. Üye. H. Zafer CAN

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

 

 

NOT:    -Komisyonlar 1 yıl süre ile atanırlar.

            -Atanan üyeler ilk toplantısında başkanı seçerler.

-Komisyonlar yılda en az 2 olağan toplantı yaparlar ve alınan kararları “Komisyon Kararı” tutanağına yazarak ve tüm üyeler imzalayarak “Sürekli İyileştirme Komisyonuna “iletirler.

-Özdeğerlendirme raporu hazırlanmasında istenilen bilgileri sağlarlar.

 

 

Ayrıca word formatında indirmek için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ