Çerez Örnek

Komisyon ve Sorumlular

Komisyon/Komite Adı

Görev Tanımları

Başkan ve Üyeler

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

1.     Akreditasyon özdeğerlendirme (ÖDR) raporunun hazırlanması,

2.     Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması,

3.     Akreditasyon özdeğerlendirme (ÖDR) raporu gereksinimleri için her dönem yapılması gereken faaliyetlerin yapılmasının ve kontrolünün sağlanması, 

 

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Prof. Dr. Gölgen B.ÖZTEKİN

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN (ÖDR hazırlama sorumlusu)

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Arş. Gör. Tunç DURDU

Sekreter İbrahim ÇETİN

 

Eğitim Komisyonu

1.    Eğitim planının güncellenmesi, her sömestre başlangıcından 15 gün önce gözden geçirilmesi,

2.    Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,

3.    Lisans eğitimlerine yönelik akademik bölüm kurulunca verilen konularda çalışmalar yaparak sonuçların kurula sunulması,

4.    Sınav programlarına göre Araştırma Görevlilerinin görev dağılımını yapmak.

5.    Yatay ve dikey geçişlere ait başvuruların değerlendirilmesi,

6.    Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, AKREDİTASYON panosu)

7.    Ölçme değerlendirme sonuç raporu ölçüt 5’in değerlendirilmesi ve Akreditasyon komisyonu ile Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi,

8.    Program çıktılarının ZİDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.

9.    Program eğitimine ilişkin ölçme-değerlendirme yaparak bölüm akademik kurulu için rapor hazırlamak,

10.  Ders değerlendirme anketi değerlendirmesinin yapılması, raporlandırılması ve sürekli iyileştirme komisyonuna arz edilmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Üyeler:

Prof. Dr. Gölgen B.ÖZTEKİN

Doç. Dr. Betül ÖZER

Dr. Öğr Üyesi H. Zafer CAN

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Arş. Gör. Tunç DURDU

Diploma Tezi Komisyonu

1.     Bitirme tezlerinin öğrenci-danışman ilanının yapılması,

2.     Bitirme tezi formatının güncellenmesi.

3.     Bitirme tezlerinin sunumu için “Bölüm Seminer Günleri” etkinliğinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,

4.     Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi, bitirme tezi kataloğunun oluşturulması,

 

Başkan:

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Üyeler:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Tekniker İbrahim Çetin

Sektörel İlişkiler Komisyonu

1.     Bilim dalı ile doğrudan ilişkili sektörleri belirlemek ve bunlarla ilişki kurmak,

2.     Sektörlere göre öğrenci staj olanaklarına yardımcı olunması,

3.     Teknik gezi olanaklarına yardımcı olunması,

4.     İşveren ile mezun arasında ara yüz oluşturulması

5.     İlgili sektör çalışanları ile “Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi,

6.     İşveren anketi değerlendirmesinin yapılması, raporlandırılması ve sürekli iyileştirme komisyonuna arz edilmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Üyeler:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Bilişim Komisyonu

 

1.     Bölüm web sayfasının güncellenmesi,

2.     Eğitim-öğretim teknolojik materyallerinin kontrolü, iyileştirilmesi,

3.     Online eğitim sürecinde bölüm alt yapısına yardımcı olunması,

4.     Bölümdeki yazılı dökümanların elektronik ortama aktarılması,

5.     Bölüm sosyal medya işlemlerinin takibi,

Başkan:

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN

Üyeler:

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

Arş. Gör. Tunç DURDU

Sekreter İbrahim ÇETİNi

Mezunlar Komisyonu

 

1.  Mezunlar toplantısı düzenlenmesi,

2.  Mezun bilgi bankasının oluşturulması,

3.  Üniversite/Fakülte Mezunlar ofisi ile koordineli çalışmak,

4.   Mezunlar anketi değerlendirmesinin yapılması, raporlandırılması ve sürekli iyileştirme komisyonuna arz edilmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Üyeler:

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Arş. Gör. Tunç DURDU

İdari ve Mali İşler Komisyonu

1.    Organizasyon şemasını oluşturmak,

2.    Bölüm düzeyindeki harcamaları kayıt altına almak,

3.    Bölüm personeli aidatlarının toplanmasına yardımcı olmak,

 

Başkan:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Üyeler:

Doç. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Sekreter İbrahim ÇETİN

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

 

1.     Bölüm altyapısının (Araştırma, uygulama, üretim sera ve bahçe tesislerinde, laboratuvarlarda) koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

2.     Bilişim komisyonu tarafından belirlenen eğitim alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yardımcı olunması,

3.     Bölüm Kütüphane olanaklarının iyileştirilmesi, kütüphaneye sağlanan materyallerin belirlenen sistemlere göre tasnif edilmesi,

4.     Bölüme ait bahçe alanındaki çalışmaların organizasyonu ve planlanması,

5.     Bölüm laboratuvarlarında yürütülen analizlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

6.     Belli aralıklarla laboratuvar içi çalışmaların (temizlik, malzeme durumu, vb.) yapılmasıyla laboratuvarların daha verimli hale getirilmesi, rutin kullanılan malzemelerin temininin sağlanması ve analiz günlerinin planlanması amacıyla programların hazırlanması,

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Doç. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Tekniker İbrahim ÇETİN

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 

1.     Mezuniyet töreninin düzenlenmesi

2.     Öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesi,

3.     Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,

4.     Tüm bölüm personeline ait doğum, ölüm, emeklilik, işe başlama…vb. önemli bilgilerin duyurulması,

5.     İlgili etkinlikler için kutlama ve anma mesajları, çiçek..vb faaliyetlerin organize edilmesi,

 

Başkan:

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Üyeler:

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Hizmetli İmam CAN

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu

 

1.     Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi

2.     Atıkların (Katı ve sıvı) tanımlanması, sınıflandırılması ve teslimatının yönetimi,

3.     Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması,

4.     Yangın raporunun güncellenmesinin takibi,

 

Başkan:

Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Üyeler:

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Tekniker İbrahim ÇETİN

Sekreter İbrahim ÇETİN

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

1.     Erasmus, Farabi, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi,

2.     Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması,

3.     Bölüm çift diploma eğitim faaliyetlerinin takibi, gerekli önerilerin eğitim komisyonuna aktarılması,

4.     Belirtilen anlaşmalar hakkında her eğitim dönemi başında bilgilendirme toplantısı yapılması,

 

Başkan:

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Arş. Gör. Tunç DURDU

 

 

Sürekli İyileştirme ve İzleme Komisyonu

1.  Komisyonlar arasındaki iletişimin sağlanması,

2.  Komisyon toplantılarının ve kararlarının izlenmesi,

3.  Sürekli iyileştirme anketlerinin (ders, danışman, işveren, mezun, staj) raporlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve akademik kurulda görüşülmek üzere Bölüm başkanlığına sunulması,

4.  Komisyonlardan gelen bütün kararların değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin akademik kurulda görüşülmek üzere Bölüm başkanlığına sunulması,

5.  Her dönem yapılan sınıf toplantılarındaki öğrenci taleplerinin değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin akademik kurulda görüşülmek üzere Bölüm başkanlığına sunulması,

 

Başkan:

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Üyeler:

Prof. Dr. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

 

Staj Komisyonu

 

1.  Bölüm öğrencilerinin staj başvuru işlemlerinin takip edilmesi,

2.  Staj başvurularının yapılmasında öğrencilere destek verilmesi,

3.  Uygun staj yerlerinin tespit edilmesi ve öğrencilere duyurulması,

4.  Staj yapılacak kurumlar ile ön görüşmelerin yapılması,

5.  Staj döneminde staj yapılan kuruluşların aranılarak öğrencilerin durumunun takip edilmesi,

6.  Staj süreleri sonunda öğrencilerin evraklarının bölüm sekreterliğine tesliminin sağlanması,

7.     Staj yapan öğrencilerin staj başarı durumlarının tespit edilmesi ve başarı notlarının sisteme eklenmesi,

8.     Staj ve Staj işveren anketlerinin değerlendirmesinin yapılması, raporlandırılması ve sürekli iyileştirme komisyonuna arz edilmesi,

Başkan:

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Üyeler:

Doç. Dr. Serdar KARA

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Stratejik Komisyon

1.  Bölüm stratejik planının güncellenmesi,

2.  Bölüm stratejik planı çerçevesinde amaç, hedef ve performans göstergeleri arasındaki ilişkilerin izlenmesi,

3.  Akreditasyon özdeğerlendirme raporuna bilgi desteği sağlanması,

 

Başkan:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Üyeler:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. İbrahim DUMAN

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Dr. Tansel Kaygısız AŞÇIOĞUL

Yayın Komisyonu

1.      Bölümün yayın faaliyetlerini izlenmesi,

2.      Bölüm akademik personelince hazırlanan ders notu ve kitaplarının yayın ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. Adalet MISIRLI

Üyeler:

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Proje ve Araştırma Komisyonu

 

1.       Bölümde yapılması düşünülen yeni proje ve araştırma konularının belirlenmesi,

2.       Proje olanaklarının araştırılması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yapılması,

3.       Multidisipliner projelerde bölüm öğretim elemanlarının yer almalarının sağlanması,

4.       Lisans öğrencileri için Diploma tezi ve araştırma projelerinin hazırlanmasında kaynak (TÜBİTAK, BAP..vb) sağlanması ve teşvik edilmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Üyeler:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Adalet MISIRLI

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Arş. Gör. Tunç DURDU

Anabilim Dalı Yeterlilik Komitesi

 

1.       Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda doktora yapan öğrencilerin yeterlilik sınavları için oluşturulacak olan jürinin belirlenmesi,

2.       Yeterlilik sınav sonucunun değerlendirilerek Enstitüye bildirilmesi,

 

Başkan:

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Üyeler:

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Fatih ŞEN

Akademik Danışmanlık Komisyonu

 

1.       Bölüme yeni gelen öğrencilerin danışman atamalarının sağlanması,

2.       Danışman-öğrenci görüşmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

3.        Danışmanlar için öğrenci görüşme saatlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,

4.       Öğrenci-danışman toplantılarından gelecek geri bildirimlere göre danışmanlık sisteminde gerekli iyileştirmelerin yapılması,

5.       Danışman değerlendirme anketlerinin değerlendirmesinin yapılması, raporlandırılması ve sürekli iyileştirme komisyonuna arz edilmesi,

 

Başkan:

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN Üyeler:

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Dr. Öğr. Üye. H. Zafer CAN

 

Bölüm Koordinatörleri

 

Çift Diploma Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Akreditasyon Koordinatörü

Mezunlar ofisi Temsilcisi

Kariyer ofisi Temsilcisi

Atık Koordinatörü

Bölüm WEB sorumlusu

Bölüm Çift dal ve Yan dal koordinatörü

 

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Tansel AŞÇIOĞUL

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR

Arş. Gör. Tunç DURDU

Dr. Öğr. Üye. H. Zafer CAN

 

 

NOT:    -Komisyonlar 1 yıl süre ile atanırlar.

            -Atanan üyeler ilk toplantısında başkanı seçerler.

            -Komisyonlar yılda en az 2 olağan toplantı yaparlar ve alınan kararları “Komisyon Kararı” tutanağına yazarak ve tüm üyeler imzalayarak kanıtlar ile birlikte “Sürekli İyileştirme Komisyonuna“ iletirler.

            -Akreditasyon özdeğerlendirme raporu hazırlanmasında istenilen bilgileri kanıtları ile birlikte Akreditasyon ve Kalite Komisyonuna sağlarlar,


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ